คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ NuREAC

          ในวันนี้ (9 เมษายน 2567) ปส. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิต จากคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 52 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์อำนวยการสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ (NuREAC) โดยศูนย์นี้ถือเป็นศูนย์กลางข้อมูลของประเทศไทยในการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อมและตอบสนองกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสีที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย รวมทั้งเฝ้าระวังการลักลอบทดลองอาวุธนิวเคลียร์ทุกภูมิภาคทั่วโลก

(อนึ่ง ปส. ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการเข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการได้เฉพาะวันจันทร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป)

ทั้งนี้ หากโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่น ๆ สนใจเข้าร่วมศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชม ปส. สามารถติดต่อได้ที่ 0 2596 7600 ต่อ 1110 และ 1120

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content