ปส. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของไทยภายใต้แผนนิวเคลียร์

             ในวันที่ 9 เมษายน 2567 นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานในประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2565) ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม 103 ชั้น 1 อาคาร 4 ปส. และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามประเด็นต่าง ๆ จากการประชุมคณะติดตามและประเมินผลฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 และเสนอความก้าวหน้า (ร่าง) รายงานประเมินผลการดำเนินงานฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2565) ฉบับที่ 1 (Draft No.1: D1) ในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 4 อันจะเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนภารกิจการดำเนินงานของ ปส. ในฐานะหน่วยงานระดับประเทศในกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ให้เกิดความปลอดภัยต่อ ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content