คกก. อว. For EV เร่งขับเคลื่อนนโยบาย “ศุภมาส“ ศึกษาดูงานเอกชนต้นแบบ

         รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (อว. For EV) เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโนบายของนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ที่ต้องการผลักดันให้กระทรวง อว. เป็นกระทรวงหลักในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ พร้อมทั้งเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลก หรือศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชีย โดยนำทีมเยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ ในวันที่ 9 เมษายน 2567 ณ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ชีพี จำกัด และบริษัท นูออโว พลัส จำกัด

รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ กล่าวว่า วันนี้ได้นำทีมผู้แทนคณะกรรมการฯ และนักวิชาการจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หน่วยบริหารและจัดการด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รวมทั้ง ปส. เข้าเยี่ยมชมงาน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ชีพี จำกัด จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสุโรจน์ แสงสนิท รองประธานกรรมบริหาร และในฐานะอุปนายก สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ให้การต้อนรับ และบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน (รถยนต์ เอ็มจี) ซึ่งมีการจำหน่ายภายในประเทศ รวมทั้งการส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน พร้อมเปิดให้คณะกรรมการฯ และนักวิชาการ เข้าศึกษาดูงานทั้งในโรงงานประกอบรถยนต์ และโรงงานแบตเตอรี่ของบริษัท เพื่อให้รับทราบในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต

และในวันเดียวกัน ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานต่อ ณ บริษัท นูออโว พลัส จำกัด จังหวัดระยอง โดยมี นายปัณณวิชญ์ เพี้ยนภักตร์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการผลิตและวิจัยพัฒนา ให้การต้อนรับ พร้อมให้นักวิชาการให้การบรรยายในขั้นตอนการผลิตและจัดจำหน่ายแบตเตอรี่ประเภทลิเธียมไอออนฟอสเฟต Lithium iron phosphate battery (LFP) ด้วยนวัตกรรมการผลิตแบตเตอรี่ SemiSolid ซึ่งเป็นเทคโนโลยีแห่งแรกของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมทั้งรับชมห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้สอบถามถึงแผนและแนวทางการพัฒนาศักยภาพกำลังคน รวมถึงการพัฒนากำลังผลิตของบริษัท เพื่อนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนและพัฒนาการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องของกระทรวง อว. ต่อไป

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content