ปส. จัดฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ของ ปส. “ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย รู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์”

            ในวันที่ 10 เมษายน 2567 นางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ของ ปส. ณ ห้องประชุมแอลฟา ชั้น 4 อาคาร 60 ปส. โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานให้มีความรู้ ทักษะ และความเข้าใจในด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ ปส. และแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้อย่างปลอดภัยและแก้ปัญหาเบื้องต้นได้เมื่อต้องพบกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตลอดจนสามารถพัฒนาทักษะความรู้ตนเอง และนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในด้านการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และการจัดเก็บข้อมูลอย่างมั่นคงปลอดภัย โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปส. เข้าร่วมฝึกอบรมฯ จำนวนประมาณ 60 คน

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content