การประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง อว.

           (10 เมษายน 2567) รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง อว. โดยมี นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว. การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานฯ ณ สำนักงานปลัดกระทรวง อว. และในช่วงบ่ายพร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ปส. ได้เขัาร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรจากอดีตผู้บริหาร อว. และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน เนื่องใน โอกาสประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

การประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง อว.

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content