คณะอนุฯ เห็นชอบร่างเกณฑ์พิจารณารายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยสำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

          ในวันนี้ (19 เมษายน 2567) รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม 313 ชั้น 3 อาคาร 1 ปส. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ปส. โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบร่างเกณฑ์พิจารณารายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยฉบับเบื้องต้นสำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

คณะอนุฯ เห็นชอบร่างเกณฑ์พิจารณารายงานวิเคราะห์ความปลอดภัยสำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content