จากกรณีเกิดการสู้รบระหว่างประเทศอิสราเอลและประเทศอิหร่าน

         สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอรายงานว่าขณะนี้ยังไม่มีรายงานจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) เกี่ยวกับผลกระทบต่อสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี
         และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงเกี่ยวกับนิวเคลียร์ของทั้งสองประเทศ มีดังนี้
1. ประเทศอิสราเอลไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตั้งอยู่ภายในประเทศ แต่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครอง
2. ประเทศอิหร่านมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จำนวน 1 แห่ง คือ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Bushehr ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Bushehr ทางตอนใต้ของประเทศ และมีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จำนวน 1 หน่วย (Busherhr-1) กำลังการผลิต 915 เมกาวัตต์ และกำลังก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าอีก 2 หน่วย โดยมีคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องในปี 2025 (Busherhr-2) และ 2027 (Busherhr-3)

         ทั้งนี้ ปส. ได้ดำเนินการเฝ้าระวังภัยทางรังสีจากระดับรังสีและกัมมันตภาพรังสีในอากาศของประเทศไทยและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบด้านนิวเคลียร์และรังสีต่อประเทศไทยแต่อย่างใด และจะติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และจะแจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบเป็นระยะ หากมีสถานการณ์สำคัญเกิดขึ้นกับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์

ปส. ได้ดำเนินการเฝ้าระวังภัยทางรังสีจากระดับรังสีและกัมมันตภาพรังสีในอากาศของประเทศไทย

Skip to content