ปส. เตรียมเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรต้นแบบที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน

           วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำ ปส. ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม 313 ชั้น 3 อาคาร 1 ปส.

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำ ปส. ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม 313 ชั้น 3 อาคาร 1 ปส.

โดยมี นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ อดีตรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานฯ นายพงศ์กฤษณ์ ศิริภิรมย์ นางรัชดา เหมปฐวี อดีตรองเลขาธิการ ปส. เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งกรรมการซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับการคัดเลือก โดยมีนางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการ ปส. เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจริยธรรมเข้าร่วมประชุม โดยในที่ประชุมได้ติดตามการดำเนินงานด้านจริยธรรมของ ปส. ตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 1/2567 และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติที่สมควรได้รับการยกย่อง ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการเชิดชูเกียรติด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปส. เป็นกรณีพิเศษ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลและหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งมีผู้เสนอชื่อทั้งหมด 46 รายนาม โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับใบประกาศในวันคล้ายวันสถาปนา ปส. ครบรอบ 63 ปี วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 นี้

โดยการก่อนเริ่มประชุมฯ รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการ ปส. ได้เข้าพบประธานฯ และกรรมการเพื่อหารือและสนับสนุนโครงการฯ ดังกล่าว

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content