ปส. ครบรอบ 63 ปี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา 26 เมษายน

            วันที่ 26 เมษายน 2567 รศ.ดร. พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ปส. ครบรอบ 63 ปี ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยช่วงเช้าพิธีบวงสรวงศาลพระพรหม การทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป โดยได้รับเกียรติจากนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวง อว. ในฐานะอดีตเลขาธิการ ปส.) เข้าร่วมพิธีสงฆ์ด้วย

           นอกจากนี้ ช่วงบ่าย ยังจัดพิธีมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานภายใน ปส. ดังนี้
1.รางวัลคุณภาพการให้บริการ ประจำปี 2566 เป็นรางวัลสำหรับหน่วยงานบริการที่ส่งมอบการบริการที่เป็นเลิศให้กับผู้รับบริการ
2.รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร ประจำปี 2566 เป็นรางวัลสำหรับหน่วยงานที่มีการพัฒนา ปรับปรุงอย่างรอบด้าน และต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบบริการที่ดีให้กับผู้รับบริการและประชาชน
3.การมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ คนดีศรี ปส. ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ทุ่มเทกำลังความรู้ความสามารถในการทำงานและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
4.การมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปส. เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่บุคลากร ปส. ในเหตุการณ์ซีเซียม-137 ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

            พร้อมกันนี้ ยังมีการถ่ายทอดบทเรียน เหตุการณ์อุบัติภัยทางรังสีดังกล่าวจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดปราจีนบุรี และ ปส. ร่วมเวทีถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการตอบสนองกรณีเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีในอนาคต

ปส. ครบรอบ 63 ปี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา 26 เมษายน

ปส. ครบรอบ 63 ปี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา 26 เมษายน

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content