ปส. เดินหน้าเตรียมความพร้อมรับการประเมินความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ปลายปีนี้

             วันที่ 30 เมษายน 2567 รศ.ดร. พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มอบหมายให้ นางดารุณี พีขุนทด ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน International Nuclear Security Advisory Service (INSServ) Mission หัวข้อ Measures for Nuclear and Other Radioactive Material Out of Regulatory Control และ Response Systems ณ ห้องประชุมแอลฟา ชั้น 4 อาคาร 60 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน และประเมินการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีที่อยู่นอกเหนือการกำกับดูแล (Material Out of Regulatory Control: MORC) ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศ ซึ่งเป็นกิจกรรมการประเมินประเภท Peer Review ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มุ่งเน้นการเตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการประเมินในหัวข้อ Measures for Nuclear and Other Radioactive Material Out of Regulatory Control และ Response Systems ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 35 คน จากหน่วยงานเครือข่ายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ของไทยมาร่วมให้ข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ก่อนประเมินในเดือนกันยายนนี้

ปส. เดินหน้าเตรียมความพร้อมรับการประเมินความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ปลายปีนี้

             ทั้งนี้ INSServ Mission ยังเป็นขั้นตอนที่สำคัญซึ่งระบุไว้ใน IAEA Services Series No. 39: INSServ Guidelines อันจะส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในเวทีสากลด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content