ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารราชการ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารราชการ_0001 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และขอบเขตการดำเนินงาน_0001

Skip to content