เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในภารกิจของ ปส. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content