ปส. คว้าโล่เกียรติคุณจาก IAEA ช่วยเหลือรัฐภาคี ชูศักยภาพด้านการตอบสนองกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์-รังสี

               ในวันนี้ (6 มิถุนายน 2567) รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมการประชุมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ในการประชุม 12th Meeting of Representative of Competent Authorities Identified under the Early Notification and the Assistance Convention ณ สำนักงานใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่ของรัฐภาคีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการแจ้งเหตุทางนิวเคลียร์โดยเร็ว และอนุสัญญา ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือกรณีอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และเหตุฉุกเฉินทางรังสี โดยในการประชุม Mr. Carlos Torres Vidal Director of Incident and Emergency Center IAEA ได้มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ประเทศไทย โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ในโอกาสที่เข้าร่วมเครือข่าย Response and Assistance Network (RANET) ในฐานะประเทศที่มีศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือรัฐภาคี กรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือกรณีอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และเหตุฉุกเฉินทางรังสี ที่ครอบคลุมเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณภัย และภัยด้านการก่อการการร้ายทางนิวเคลียร์และรังสี

                 ซึ่งการให้ความช่วยเหลือรัฐภาคี ถือเป็นบทบาทที่สำคัญของประเทศไทยในเวทีนานาชาติ ภายใต้สนธิสัญญาระหว่างประเทศ ในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการและให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อปกป้องประชาชนและสิ่งแวดล้อมจากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีทั่วโลกอย่างยั่งยืน

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content