ปส. หารือ IAEA ต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการด้านนิวเคลียร์และรังสี

               เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมประชุมหารือกับ Mr.Hua Liu รองผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ณ สำนักงานใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ในประเด็นความก้าวหน้าของประเทศไทยภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านนิวเคลียร์และรังสี ที่ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก IAEA อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งแสดงความประสงค์ในการขอรับการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการด้านการใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งทาง IAEA พร้อมสนับสนุนประเทศไทยในความร่วมมือด้านวิชาการด้านนิวเคลียร์และรังสี ในเรื่องดังกล่าว เพื่อสร้างองค์ความรู้ โครงสร้างพื้นฐาน การกำกับดูแลและมาตรฐานด้านความมั่นปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัยในเรื่องการใช้พลังงานสะอาดจากพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และบูรณาการหลักการพื้นฐานของเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศอย่างยั่งยืน

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content