ปส. ให้การต้อนรับ ผอ. RCARO และคณะฯ ร่วมหารือการพัฒนาความร่วมมือด้านนิวเคลียร์-รังสี ระหว่างประเทศ

             ในวันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 15.30 น. นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล รองเลขาธิการ ปส. ได้รับมอบหมายจาก รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการ ปส. ให้การต้อนรับ Mr. Dae Ki Kim ผู้อำนวยการ Regional Cooperative Agreement Regional Office (Director of RCARO) และคณะฯ ณ ห้องประชุมเบต้า ชั้น 5 อาคาร 60 ปี ปส. ในโอกาสเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม RCA-ASEANTOM Regional Training Course on Practical Application of Radiation Measurement, Radioanalytical Method for Environment Monitoring โดยการเข้าพบในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานภายใต้ MOU ดังกล่าว เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านนิวเคลียร์และรังสีระหว่าง ปส. และ RCARO ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาเครือข่ายทางนิวเคลียร์และรังสีในระดับภูมิภาคในอนาคต

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content