สลก. น้อมรับนโยบาย ลปส. นำงานบริการสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

            ในวันนี้ (11 มิถุนายน 2567) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีหัวหน้ากลุ่มงาน ภายใต้สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.) และรวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านไอทีของ ปส. จำนวน 13 คน เข้าศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนางานบริการด้านดิจิทัล โดย รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการ ปส. มีนโยบายให้ ปส. เป็น Visionary Regulator และให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงาน ดังนั้น สลก. ในฐานะหน่วยงานด้านสนับสนุนพร้อมร่วมผลักดันองค์กรให้ก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดี ในเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน พร้อมทั้งเห็นแนวทางในการยกระดับกระบวนการด้านงานบริการให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content