ปส. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

           ในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยนางดารุณี พีขุนทด ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย ได้รับมอบหมายจาก รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการ ปส. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ณ ห้องประชุมเบต้า ชั้น 5 อาคาร 60 ปี ปส. เพื่อร่วมกันหารือในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการลดอาวุธนิวเคลียร์และการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ รวมถึงประเด็นการริเริ่มการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ถือเป็นโอกาสเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลียต่อไป

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content