ไทยเข้าร่วมการประชุมความก้าวหน้าด้านความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูล ณ กรุงโซล

            วันที่ 11 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมประชุม South, Central, and East Asia FIRST Regional Conference on Advancing the Safe and Secure Deployment of Small Modular Reactors ตั้งแต่วันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2567 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐเกาหลีร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้ และมีผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียใต้ กลาง และเอเชียตะวันออกเข้าร่วมประชุมฯ โดย รศ.ดร.พาสิทธิ์ เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นข้อพิจารณาด้านความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และการไม่แพร่ขยายทางนิวเคลียร์ โดยเฉพาะการติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูล (SMRs) ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังงานสะอาดเพื่อก้าวสู่ Net Zero ในอนาคต ทั้งนี้ ปส. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี มีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านกฎหมาย ศักยภาพบุคลากร แนวทางการกำกับดูแลให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อทั้งผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม

ไทยเข้าร่วมการประชุมความก้าวหน้าด้านความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูล ณ กรุงโซล

            นอกจากนี้ ในเดือนกรกฎาคม 2567 นี้ ปส. จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Suitability Study of Small-Modular Reactor for Thailand โดยจัดขึ้นภายในงาน อว.แฟร์ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 23-24 และ 26 กรกฎาคม 2567 เพื่อศึกษาความเหมาะสมและการเตรียมความพร้อมสำหรับการกำกับดูแลความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูล ซึ่งภายในงานจะประกอบไปด้วยการเสนาในหัวข้อ “มองต่างมุม SMRs for net Zero” การบรรยายให้ความรู้ “SMRs for Future” และ Focus groups for white paper ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดตามได้ที่ FB : Atoms4Peace สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content