ปส. MOU RCARO หนุนการวิจัย พัฒนา และการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

          ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และ Mr. Dae Ki KIM ผู้อำนวยการ RCARO ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระดับภูมิภาค สำหรับการวิจัย พัฒนา และการฝึกอบรมในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 2 ปส. ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อความร่วมมือในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบ RCA ทั้งด้านงานวิจัย ด้านการฝึกอบรม และกิจกรรมเชิงวิชาการ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ องค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ รวมทั้งความร่วมมือในการพัฒนาผู้นำด้านนิวเคลียร์รุ่นใหม่ ผ่านโครงการด้านการศึกษาทางวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาเครือข่ายทางนิวเคลียร์และรังสีในระดับภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนประเทศ

ปส. MOU RCARO หนุนการวิจัย พัฒนา และการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

          รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือนี้ถือเป็นโอกาสอันดีในการสร้างความร่วมมือกับ RCARO ในการสนับสนุนงานด้านการวิจัย พัฒนา และฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนิวเคลียร์และรังสี รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีที่จะสามารถช่วยสนับสนุนระบบกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อยกระดับการกำกับดูแลความปลอดภัยฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มความร่วมมือและประสานงานระหว่างประเทศ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. 0 2596 7600 ต่อ 4104 – 4106

ปส. MOU RCARO หนุนการวิจัย พัฒนา และการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content