ปส. – IAEA ติวเข้มเพิ่มศักยภาพบุคลากรอาเซียน 9 ประเทศ หวังสื่อสารสาธารณะได้อย่างถูกต้องฉับไว

          กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency ; IAEA) จัดเวิร์กชอปเสริมศักยภาพบุคลากร 9 ประเทศอาเซียน ให้สามารถตอบสนองและปฏิบัติการต่อเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมยกระดับกลยุทธ์และแผนการสื่อสารสาธารณะกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีให้มีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศ และสามารถสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว

ปส. - IAEA ติวเข้มเพิ่มศักยภาพบุคลากรอาเซียน 9 ประเทศ หวังสื่อสารสาธารณะได้อย่างถูกต้องฉับไว

           รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการ ปส. กล่าวภายหลังเปิดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Regional Workshop on preparation for tabletop exercise to test national communications SOPs ณ ปส. ว่า ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2567 ปส. ร่วมกับ IAEA จัดกิจกรรมนี้ให้แก่ผู้แทนจากหน่วยงานด้านความมั่นคงของภาครัฐและที่เกี่ยวข้องจากแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน 9 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย จำนวน 21 คน โดย IAEA ได้สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนฝึกภาคปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์และปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศตนเองต่อไป

           รศ.ดร. พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปส. ให้ความสำคัญในการสื่อสารสาธารณะต่อประชาชน ทั้งสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดที่ดีและมีทิศทางเดียวกัน เพื่อลดความตื่นตระหนกของประชาชน จึงต้องมีการเสริมทักษะและความรู้ด้านการสื่อสาร และสร้างเครือข่ายความรู้ร่วมกัน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเตรียมความพร้อมรับมือและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์หรือรังสีในระดับประเทศ

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. 0 2596 7600 ต่อ 3104 – 3107

ปส. - IAEA ติวเข้มเพิ่มศักยภาพบุคลากรอาเซียน 9 ประเทศ หวังสื่อสารสาธารณะได้อย่างถูกต้องฉับไว

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content