ปส. ร่วมขับเคลื่อน “ผู้พันวิทย์”

            วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการ “ผู้พันวิทย์” ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. (โยธี) โดย รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ เลขาธิการ ปส. มอบหมายให้นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล รองเลขาธิการ ปส. เข้าร่วมพิธีฯ ซึ่งมีนางสาวศุภมาศ อิสรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมกันนี้ ปส. ยังร่วมจัดแสดงนิทรรศการโชว์ความพร้อมกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอีกด้วย

ศูนย์ปฏิบัติการ “ผู้พันวิทย์” เปรียบเสมือน “หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วของ อว.” ที่มีภารกิจสำคัญ 3 ประการ ได้แก่

  1. เตือนภัยด้วยข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ความรู้ แจ้งเตือนสถานการณ์ และข้อแนะนำแก่ประชาชน
  2. ประสานงานและร่วมปฏิบัติการกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ บูรณาการกับท้องถิ่น และภาคประชาสังคม
  3. นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงพื้นที่ เพื่อการพิสูจน์ตรวจสอบข้อเท็จจริง หาสาเหตุของปัญหาความเดือดร้อนที่กระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content