ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม ประจำ ปส.

เบอร์ติดต่อ : 0-2596-7600 ต่อ 1202
E-mail: pennapa.k@oap.go.th

พันธกิจด้านดิจิทัล

1. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริการต่อผู้รับบริการของสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
2. พัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
3 บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในการพัฒนาและใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์ด้านดิจิทัล

“สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนองตอบต่อผู้รับบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ (SMART OAP)”

ยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ 1 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการของหน่วยงานที่ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีความสามารถในการพัฒนาและใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ อว.

 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ อว. สำหรับโครงการที่มีการดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ (ใช้เงินเหลือจ่าย/โอนเปลี่ยนแปลง) และโครงการสำหรับเสนอขอตั้งงบประมาณประจำปี ดังนี้
1.โครงการกิจกรรม ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท มอบอำนาจให้ CIO ประจำหน่วยงาน พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยใช้แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบของ อว. ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท
2.โครงการกิจกรรม ที่มีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท นำเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ อว. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยใช้แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3.หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ อว.

ข่าวสารจากซีไอโอ

ปฏิทินกิจกรรมซีไอโอ

No event found!
This image has an empty alt attribute; its file name is graphic05-free-img-1024x42.png
Skip to content