อนุสัญญาและสนธิสัญญา

ตราสารระหว่างประเทศด้านความปลอดภัย (safety) ความมั่นคงปลอดภัย (security) และการพิทักษ์ความปลอดภัย (safeguards) ทางนิวเคลียร์ที่มีผลผูกพันกับประเทศไทยแล้ว และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นผู้รับผิดชอบ

ลำดับ

ชื่อ

วันที่มีผลบังคับใช้

วิธีการเข้าผูกพัน

1

Agreement on the Privileges and Immunities of the IAEA

ความตกลงว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

22 พฤษภาคม 2505

May 22, 1962

มอบตราสารการรับปฏิบัติแก่ผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (acceptance) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2505

2

Convention on Early Notification of a Nuclear Accident

อนุสัญญาว่าด้วยการแจ้งอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์โดยเร็ว

21 เมษายน 2532

April 21, 1989

ลงนาม: 25กันยายน 2530

ให้สัตยาบัน: 21 มีนาคม 2532

3

Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency

อนุสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือในกรณีอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์หรือเหตุฉุกเฉินทางรังสี

๒๑ เมษายน ๒๕๓๒

April 21, 1989

ลงนาม: ๒๕ กันยายน ๒๕๓๐

ให้สัตยาบัน: ๒๑ มีนาคม ๒๕๓๒

4

Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguards in Connection with the Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons

ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเพื่อพิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ที่เกี่ยวเนื่องกับสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๗

May 16, 1974

ลงนาม: ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๗

Protocol Additional to the Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguards in Connection with the Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons (AP)

พิธีสารเพิ่มเติมความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเพื่อพิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ที่เกี่ยวเนื่องกับสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

November 17, 2017

ลงนาม: ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘

แจ้งให้มีผล: ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Convention on the Physical Protection of Nuclear Material
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทางกายภาพของวัสดุนิวเคลียร์

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

July 19, 2018

ภาคยานุวัติ: ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material
ข้อแก้ไขอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทางกายภาพของวัสดุนิวเคลียร์

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

July 19, 2018

ให้สัตยาบัน: ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

Convention on Nuclear Safety
อนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยทางนิวเคลียร์

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

October 1, 2018

ภาคยานุวัติ: ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management

อนุสัญญาร่วมว่าด้วยความปลอดภัยของการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วและความปลอดภัยของการจัดการกากกัมมันตรังสี

๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

October 1, 2018

ภาคยานุวัติ: ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT)

สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์

ประเทศเป็นภาคีสนธิสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ แต่สนธิสัญญายังไม่มีผลบังคับใช้กับประเทศไทย เนื่องจากสนธิสัญญายังไม่มีผลบังคับใช้จนกว่าทั้ง ๔๔ ประเทศในภาคผนวก ๒ ของสนธิสัญญาจะให้สัตยาบันครบถ้วน  ขณะนี้เหลือประเทศจีน เกาหลีเหนือ อียิปต์ อินเดีย อิหร่าน อิสราเอล ปากีสถาน และสหรัฐอเมริกา ในภาคผนวก ๒ ที่ยังไม่ให้สัตยาบัน ให้สัตยาบัน: ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑

International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism

อนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์

๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

June 1, 2019

ให้สัตยาบัน: ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ตราสารระหว่างประเทศด้านความรับผิดทางแพ่งจากความเสียหายทางนิวเคลียร์ (civil liability for nuclear damage) ที่ยังไม่มีผลผูกพันกับประเทศไทย

ลำดับ

ชื่อ

วันที่มีผลบังคับใช้

วิธีการเข้าผูกพัน

อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งจากความเสียหายทางนิวเคลียร์
Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage

ยังไม่เข้าเป็นภาคี

ยังไม่เข้าเป็นภาคี

พิธีสารแก้ไขอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งจากความเสียหายทางนิวเคลียร์
Protocol to Amend the Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage

ยังไม่เข้าเป็นภาคี

ยังไม่เข้าเป็นภาคี

พิธีสารร่วมระหว่างอนุสัญญากรุงเวียนนาและอนุสัญญากรุงปารีส
Joint Protocol Relating to the Application of the Vienna Convention and the Paris Convention

ยังไม่เข้าเป็นภาคี

ยังไม่เข้าเป็นภาคี

อนุสัญญาชดเชยเพิ่มเติมสำหรับความเสียหายทางนิวเคลียร์
Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage

ยังไม่เข้าเป็นภาคี

ยังไม่เข้าเป็นภาคี

Skip to content