Author name: กมลชนก โชติสุต

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ปส. หมายเลขทะเบียน ฮต-1113 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ปส. หมายเลขทะเบียน ฮต-1113 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผบแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1

เผบแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อExternal Harddisk ขนาดความจุ 5TB จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อExternal Harddisk ขนาดความจุ 5TB จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A4 จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ซื้อกระดาษ A4 จำนวน 50 รีม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A4 จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุ จำนวน 31 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ซื้ออุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อExternal Harddisk ขนาดความจุ 5TB จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ External Harddisk

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อExternal Harddisk ขนาดความจุ 5TB จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ ๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน 1,200 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ ๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน 1,200 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกัมมันตรังสีไอโอดีน-131 (I-131) จำนวน 1 รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ซื้อวัสดุกัมมันตรังสีไอโอดีน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกัมมันตรังสีไอโอดีน-131 (I-131) จำนวน 1 รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง Read More »

Skip to content