Author name: laphatrada siripaiboon

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อเป้าเคลือบวัสดุ จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อเป้าเคลือบวัสดุ จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อวัสดุและสารเคมี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อวัสดุและสารเคมี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อถังดับเพลิงพร้อมติดตั้ง จำนวน 11 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อถังดับเพลิงพร้อมติดตั้ง จำนวน 11 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) จำนวน 1 สิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) จำนวน 1 สิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้ออุปกรณ์สถานี จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้ออุปกรณ์สถานี จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างสอบเทียบเครื่องชั่ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างสอบเทียบเครื่องชั่ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างย้ายชุดระบบประตูรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 ชุด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างย้ายชุดระบบประตูรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 ชุด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญญในสัญญา สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และอะไหล่สำหรับครุภัณฑ์ระบบปั๊มน้ำทะเลและระบบควบคุมคุณภาพน้ำทะเล จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญญในสัญญา สำหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และอะไหล่สำหรับครุภัณฑ์ระบบปั๊มน้ำทะเลและระบบควบคุมคุณภาพน้ำทะเล จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

Skip to content