Author name: Raweewan Namkotd

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในภารกิจของ ปส. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในภารกิจของ ปส. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมคนขับ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การสั่งซื้อหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การสั่งซื้อหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อก๊าซออกซิเจนและก๊าซหุงต้ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อก๊าซออกซิเจนและก๊าซหุงต้ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบริการทรัพยากรการคำนวณขั้นสูง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบริการทรัพยากรการคำนวณขั้นสูง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาเครื่อง UV-VIS spectrometer รุ่น Lampda 650 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาเครื่อง UV-VIS spectrometer รุ่น Lampda 650 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำป้ายข้อความขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตและใบรับแจ้ง และสติ๊กเกอร์ข้อความการให้บริการแก่ประชาชน ติดตั้ง ณ ห้อง One Stop Service ชั้น 1 อาคาร 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำป้ายข้อความขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตและใบรับแจ้ง และสติ๊กเกอร์ข้อความการให้บริการแก่ประชาชน ติดตั้ง ณ ห้อง One Stop Service ชั้น 1 อาคาร 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 630 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 630 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

Skip to content