สารบัญ

>> สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ต้อง login) <<

 

  1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนอัตรากำลัง และจัดทำข้อเสนอสำหรับการพัฒนาบุคลากร และดำเนินการเกี่ยวกับทุนรัฐบาล และทุนศึกษาฝึกอบรม 
  2. ดำเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ หรือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
  3. ดำเนินการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนของข้าราชการและลูกจ้าง การเลื่อนขั้นเงินเดือน และประโยชน์เกื้อกูลตามระเบียบสวัสดิการ
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
  5. จัดทำทะเบียนประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
  6. ดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับวินัย และคุณธรรม

 

Attachments:
Download this file (37-2565.pdf)รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 66[ ]314 kB
Download this file (HR 64 (รายงานปี 64).pdf)ผลการดำเนินงานแผนการปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564[ผลการดำเนินงานแผนการปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564]93 kB
Download this file (OAP HRM-D PLAN 18-12-63.pdf)แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปส. 2564 - 2568[ ]862 kB
Download this file (รายงานบริหารทรัพยากรบุคคล ปส. 2564.pdf)รายงานบริหารทรัพยากรบุคคล ปส. 2564.pdf[ ]12058 kB
Download this file (รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2565_HR Plan.pdf)ผลการดำเนินงานแผนการปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565[ ]162 kB
Download this file (รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2566_HR Plan_6เดือน_กกจ+กฝป.pdf)รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2566_HR Plan_6เดือน_กกจ+กฝป.pdf[ ]167 kB
Download this file (แบบฟอร์มข้อมูลการพัฒนาข้าราชการ.pdf)แบบฟอร์มข้อมูลการพัฒนาข้าราชการ.pdf[ ]64 kB
Download this file (แผนการสร้างความผูกพันในองค์กร พ.ศ.2566 (ปส.).pdf)แผนการสร้างความผูกพันในองค์กร พ.ศ.2566 (ปส.).pdf[ ]344 kB
Download this file (แผนปฏิบัติการด้าน HR ปี 2566.pdf)แผนปฏิบัติการด้าน HR ปี 2566.pdf[ ]736 kB

Search