ประกาศผลผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดหาพัสดุและเบิกจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วน

ประกาศผู้ชนะสำนักงานปรมาณู

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดหาพัสดุและเบิกจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วน Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ water slab phantom จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำ water slab phantom จำนวน ๑ งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ water slab phantom จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติกมีล้อทดแทนกล่องเดิมที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 3๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติกมีล้อทดแทนกล่องเดิมที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 3๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะคัดแยกขยะมูลฝอย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะคัดแยกขยะมูลฝอย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานประจำสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานประจำสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊มลม เครื่องปรับและควบคุมอุณหภูมิช่องฉายรังสีของเครื่องฉายรังสีแกมมาเซล 220 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมปั๊มลม เครื่องปรับและควบคุมฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊มลม เครื่องปรับและควบคุมอุณหภูมิช่องฉายรังสีของเครื่องฉายรังสีแกมมาเซล 220 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านหน้าต่างกันแสงซันสกรีนพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อม่านหน้าต่างกันแสงซันสกรีนพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านหน้าต่างกันแสงซันสกรีนพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดหญ้าสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี (RN 65) จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดหญ้าสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี (RN 65) จำนวน 1 งาน Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี (RN 65) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี (RN 65) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

Skip to content