Author name: อุไรวรรณ ช่วยชู

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างสอบเทียบวัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างสอบเทียบวัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาางซ่อมเครื่องกวนสารละลายพร้อมเตาให้ความร้อน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาางซ่อมเครื่องกวนสารละลายพร้อมเตาให้ความร้อน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดสารเคมีใช้แล้วจากห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดสารเคมีใช้แล้วจากห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดตั้งห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางรังสีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาขอบเขตของงานแบบแปลนห้องปฏิ

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดตั้งห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางรังสีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรมการซ้อมอพยพหนีไฟและระงับอัคคีภัย จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกอบรมการซ้อมอพยพหนีไฟและระงับอัคคีภัย จำนวน 1 รายการ Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมแผงวงจรที่ 2 Invertor ลิฟต์โดยสารอาคาร 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมแผงวงจรที่ 2 Invertor ลิฟต์โดยสารอาคาร 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อไส้กรองสำหรับเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อไส้กรองสำหรับเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อ RO-Pretreatment cartridge จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อ RO-Pretreatment cartridge จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

Skip to content