ร่างกฎกระทรวง ประกาศคณะกรรมการฯ และประกาศสำนักงานฯ ที่ออกตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

แบบรับฟังความคิดเห็น

ส่งอีเมลไปที่ reg-opinion@oap.go.th

รายงานสถานะร่างกฎหมายลำดับรองซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานสถานะร่างกฎหมายลำดับรอง ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และร่างกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ในความรับผิดชอบของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ร่างกฎกระทรวงฯ ประกาศคณะกรรมการฯ และประกาศสำนักงานฯ ที่ออกตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

ร่างกฎหมายทั่วไป
ร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี
ร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสี
ร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์
ร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
Skip to content