รายงานสถานการณ์และการตรวจสอบกรณีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 สูญหาย อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศ   พนักงานเจ้าหน้าที่ เรื่อง การตรวจวัดระดับรังสีและกัมมันตภาพรังสีซีเซียม-137 ในสิ่งแวดล้อมรอบโรงงานหลอมโลหะที่เกิดเหตุ กรณีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 สูญหาย อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (ณ วันที่ 4 เมษายน 2566)

FAQ เกี่ยวกับซีเซียม-137

ทุกชิ้นส่วนที่มีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีต้องถูกดำเนินการตามขั้นตอนการจัดการกากกัมมันตรังสีที่ถูกต้องตามมาตรฐานรวมถึงฟิลเตอร์ที่มีการปนเปื้อนด้วย

ไม่พบการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์เหล็กแปรรูป เนื่องจากวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 เมื่อเข้าสู่กระบวนการหลอมโลหะที่ต้องใช้อุณหภูมิสูงมาก วัสดุกรัมมันตรังสีซีเซียม-137 ซึ่งมีจุดหลอมเหลวต่ำกว่าจะระเหยปนเปื้อนกับผลพลอยได้จากการหลอมเหล็ก (ฝุ่นแดง/ฝุ่นเหล็ก) และถูกกักอยู่ในเตาหลอมที่มีระบบการกรองอากาศแบบระบบปิด เพื่อเตรียมนำส่งต่อในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยไม่ปล่อยให้เกิดการฟุ้งกระจายในสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จึงได้ดำเนินการจัดเก็บผลพลอยได้จากการหลอมเหลวดังกล่าวไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบโณงหลอม พบว่ามีการปนเปื้อนบางส่วนภายในโรงงาน ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการให้มีความปลอดภัยต่อไป

ตามภาพที่ปรากฏในสื่อ เป็นการจัดเก็บผลพลอยได้จากการหลอมเหล็กที่ปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ซึ่งเป็นภาพหลังจาก การเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ที่เป็นโรงหลอมในระบบปิด เป็นสถานที่จัดเก็บแบบชั่วคราว เพื่อรอการขนส่งไปยังสถานที่จัดเก็บแบบถาวรต่อไป อีกทั้งยังรอรวบรวมจัดเก็บผลพลอยได้จากการหลอมเหล็ก (ที่ยังไม่เย็นตัว) ที่ค้างอยู่ในกระบวนการหลอม
ส่วนการใช้ผ้าใบปิดนั้น เป็นการป้องกันการฟุ้งกระจายมิใช่การ ป้องกันรังสี โดยระยะห่างจากถุงเก็บผลพลอยได้จากการหลอม เหล็กปนเปื้อน ระยะประมาณ 1-2 เมตร รวมถึงระยะห่างไปถึง ระยะผ้าใบปิดกั้นเขต มีปริมาณรังสีอยู่ในระดับปกติ ปลอดภัยต่อ
ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่โดยรอบ

ทีมปฏิบัติการฯ ได้จํากัดบริเวณจัดเก็บผลพลอยได้จากการหลอมเหล็กปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 และควบคุมดูแลโดยผู้ เชี่ยวชาญของ ปส. กรณีเหตุการณ์ครั้งนี้ จากการตรวจสอบ ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม (ดิน น้ํา อากาศ) โดยรอบระยะ 5 กม. ไม่พบ การแพร่กระจายการปนเปื้อนของวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 สู่สิ่ง แวดล้อม ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โดยรอบและบริเวณใกล้เคียงส่วนการตรวจวัดปริมาณรังสีภายในร่างกาย (ปัสสาวะ) โดย ปส. อยู่ระหว่างการรอผลตรวจสอบ และสําหรับผลเลือดซึ่งผ่านการตรวจ โดยสาธารณสุขจังหวัด พบว่าค่าเม็ดเลือดขาว ค่าเกล็ดเลือด ค่าการทํางานของตับและไตเป็นปกติ และต่อจากนี้จะดําเนินการเก็บ ตัวอย่างผลผลิตการเกษตร อาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อดําเนินการตรวจวัดการปนเปื้อน เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยต่อไป

ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงยังสามารถอาศัยในพื้นที่และดํารงชีวิตได้ตามปกติ เนื่องจากทีมผู้เชี่ยวชาญจาก ปส. ได้ดําเนินการ ควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เกิดการปนเปื้อน กัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้วตามข้อ 3

รายงานระดับรังสี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ปส. 

ข่าวจากสื่อสำนักต่างๆ

Update สถานการณ์วัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 สูญหาย

1 2 3 4

ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี และไอโซโทปรังสีซีเซียม-137 (Cs-137)

Skip to content