สรุปผลตรวจประเมินระบบการป้องกันอันตรายจากรังสีของไทย

        จากการเข้ารับการตรวจประเมินระบบป้องกันอันตรายจากรังสี สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับรังสี ระหว่างวันที่ 11-19 มีนาคม2567 โดยทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency; IAEA) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานที่ให้บริการทางเทคนิค (Technical Service Providers) และหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จากต้นกำเนิดรังสี (Operators) ของไทย ได้เข้าร่วมประชุมสรุปผลการประเมิน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 โดย Ms.Hildegarde VENDENHOVE Director of the IAEA Division of Radiation, Transport and Waste Safety ได้เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

จากการประเมิน ประเทศไทยได้รับคำแนะนำในการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินการด้านการป้องกันอันตรายจากรังสีของประเทศที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในหลาย ๆ ด้าน ไม่เฉพาะด้านการกำกับดูแล ยังรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้ประโยชน์จากรังสีทั้งด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม การวิจัย เป็นต้น ซึ่งการตรวจประเมินผู้ปฏิบัติงานทางรังสีทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและพร้อมที่จะพัฒนาประสิทธิภาพตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความปลอดภัยทางรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งยกระดับมาตรฐานในด้านการป้องกันอันตรายจากรังสีไปสู่ระดับสากล

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เผยแพร่โดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1110 , 1120

Skip to content