คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมสินทรัพย์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ลปส. เห็นชอบและอนุญาต เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567)

  1. คู่มือการปฏิบัติงาน การควบคุมสินทรัพย์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
  2. ภาคผนวก แบบฟอร์มและระเบียบที่เกี่ยวข้อง คู่มือการปฏิบัติงาน การควบคุมสินทรัพย์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
  3. ภาคผนวก แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ ส่งเบิกเงินและรายงานครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
  4. ภาคผนวก แบบฟอร์ม แบบรายละเอียดการสร้างสินทรัพย์รายตัว
  5. ภาคผนวก แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ ส่งเบิกเงินและรายงานการสร้างสินทรัพย์ วิธี e-bidding
  6. ภาคผนวก แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ ส่งเบิกเงินและรายงานการสร้างสินทรัพย์ วิธี เฉพาะเจาะจง
  7. ลปส. อนุมัติและเห็นชอบ คู่มือการปฏิบัติงาน การควบคุมสินทรัพย์
Skip to content