Author name: อารีย์รัชฏ์ วงศ์พันธุ์

การฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรังสีและการป้องกันอันตรายจากรังสี” ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567

กำหนดการ  

การฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรังสีและการป้องกันอันตรายจากรังสี” ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 Read More »

การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 9/2567 วันที่อบรม 24 กรกฎาคม 2567

กำหนดการ พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.

การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 9/2567 วันที่อบรม 24 กรกฎาคม 2567 Read More »

การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 8/2567 วันที่อบรม 19 มิถุนายน 2567

กำหนดการ พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.

การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 8/2567 วันที่อบรม 19 มิถุนายน 2567 Read More »

การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 7/2567 วันที่อบรม 29 พฤษภาคม 2567

กำหนดการ พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.

การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 7/2567 วันที่อบรม 29 พฤษภาคม 2567 Read More »

การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 6/2567 วันที่อบรม 24 เมษายน 2567

กำหนดการ พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.

การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 6/2567 วันที่อบรม 24 เมษายน 2567 Read More »

การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 5/2567 วันที่อบรม 27 มีนาคม 2567

กำหนดการ พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.

การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 5/2567 วันที่อบรม 27 มีนาคม 2567 Read More »

การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 4/2567 วันที่อบรม 28 กุมภาพันธ์ 2567

กำหนดการ พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.

การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 4/2567 วันที่อบรม 28 กุมภาพันธ์ 2567 Read More »

บันทึกความเข้าใจเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคและความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางรังสีระหว่างประเทศ ระหว่าง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กับ มหาวิทยาลัยฮิโรซากิ ประเทศญี่ปุ่น (ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗)

บันทึกความเข้าใจเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคและควา

บันทึกความเข้าใจเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคและความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางรังสีระหว่างประเทศ ระหว่าง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กับ มหาวิทยาลัยฮิโรซากิ ประเทศญี่ปุ่น (ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗) Read More »

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 3/2567

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 3/2567 Read More »

การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 3/2567 วันที่อบรม 10 มกราคม 2567

กำหนดการ พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.

การอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ 3/2567 วันที่อบรม 10 มกราคม 2567 Read More »

Skip to content