Author name: วิมาดา ศรีนิล

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

25-2567 ประกาศ 09-05-2567(การขึ้นบัญชีฯ พรก. ตน.นักตรวจ […]

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ข) ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

19-2567 ประกาศ 27-03-67(รายชื่อผู้ผ่านฯ ตน.ตสน. 5 ราย)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ข) ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน Read More »

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ภาค ก พนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

 ประกาศ 06-03-67 รายชื่อผู้มีสิทธิ สอบก ตน.นวช.ตสน.

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ภาค ก พนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน Read More »

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนายช่างเทคนิค

17-2567 ประกาศ 06-03-67(การขึ้นบัญชีฯ พรก. ตน.นวช.เทคนิ

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนายช่างเทคนิค Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนายช่างเทคนิค

ประกาศสอบ ข นายช่างเทคนิค

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ภาค ก) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนายช่างเทคนิค Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ุภาค ก) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ พนักงานราชการตำแหน่งนายช่างเทคนิค

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสาม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (ุภาค ก) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ พนักงานราชการตำแหน่งนายช่างเทคนิค Read More »

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสร7-2567 ประกาศ (รับสมัคร

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา Read More »

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนายช่างเทคนิค

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนายช่างเทคนิค Read More »

Skip to content