มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ตรวจสอบและวิเคราะห์ความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ เครื่องกำเนิดรังสี กากกัมมันตรังสี  และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว การเคลื่อนย้าย ขนส่ง และติดตามสถานะของวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ เครื่องกำเนิดรังสี กากกัมมันตรังสี และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
 2. ดำเนินการตรวจสอบให้สอดคล้องกับฐานข้อมูลกลางด้านนิวเคลียร์และรังสี
 3. จัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ประสานงานและบริหารจัดการกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้าง

inspection division

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ปฏิบัติงานสารบรรณ และธุรการ
 2. ดำเนินการด้านแผนงาน และติดตามผล
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานการคลังและพัสดุ การเงิน และงบประมาณ 
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มตรวจสอบที่ 1 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับทางนิวเคลียร์และรังสี
 2. ตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อให้ความเห็นประกอบการอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี
 3. จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบความปลอดภัยและความมั่นคงทางนิวเคลียร์และรังสี
 4. ปรับปรุง/พัฒนาเทคนิคการตรวจสอบความพร้อมของระบบ อุปกรณ์และการบริหารความปลอดภัยและความมั่นคงของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี
 5. ตรวจติดตามการดำเนินการของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเงื่อนไขในใบอนุญาต
 6. ดำเนินการด้านการพิทักษ์ความปลอดภัยของวัสดุนิวเคลียร์ และการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์
 7. เสนอแนะข้อคิดเห็นในการจัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้องในด้านการตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี 

กลุ่มตรวจสอบที่ 2 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับทางนิวเคลียร์และรังสี
 2. ตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อให้ความเห็นประกอบการอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี
 3. จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบความปลอดภัยและความมั่นคงทางนิวเคลียร์และรังสี
 4. ปรับปรุง/พัฒนาเทคนิคการตรวจสอบความพร้อมของระบบ อุปกรณ์และการบริหารความปลอดภัยและความมั่นคงของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี
 5. ตรวจติดตามการดำเนินการของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเงื่อนไขในใบอนุญาต
 6. เสนอแนะข้อคิดเห็นในการจัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้องในด้านการตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี

กลุ่มตรวจสอบที่ 3 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับทางนิวเคลียร์และรังสี
 2. ตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อให้ความเห็นประกอบการอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี
 3. จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบความปลอดภัยและความมั่นคงทางนิวเคลียร์และรังสี
 4. ปรับปรุง/พัฒนาเทคนิคการตรวจสอบความพร้อมของระบบ อุปกรณ์และการบริหารความปลอดภัยและความมั่นคงของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี
 5. ตรวจติดตามการดำเนินการของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเงื่อนไขในใบอนุญาต
 6. เสนอแนะข้อคิดเห็นในการจัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้องในด้านการตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี

กลุ่มตรวจสอบที่ 4 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับทางนิวเคลียร์และรังสี
 2. ตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อให้ความเห็นประกอบการอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี
 3. จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบความปลอดภัยและความมั่นคงทางนิวเคลียร์และรังสี
 4. ปรับปรุง/พัฒนาเทคนิคการตรวจสอบความพร้อมของระบบ อุปกรณ์และการบริหารความปลอดภัยและความมั่นคงของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี
 5. ตรวจติดตามการดำเนินการของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเงื่อนไขในใบอนุญาต
 6. เสนอแนะข้อคิดเห็นในการจัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้องในด้านการตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี

กลุ่มประสานงานกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. เป็นศูนย์กลางการประสานงานและบริหารจัดการกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ตลอดจนบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 2. เตรียมและฝึกซ้อมความพร้อมด้านบุคลากรและเครื่องมือสำหรับกรณีเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
 3. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
 4. ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีทั้งภายในและต่างประเทศ
 5. เสนอแนะข้อคิดเห็นในการจัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

Search