หน้าที่รับผิดชอบ

  1. ดำเนินการตรวจสอบ ติดตามและประเมินมาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยการดำเนินการของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีที่ใช้วัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ในทางอุตสาหกรรมและกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งเงื่อนไขในใบอนุญาต
  2. สนับสนุนข้อมูลจากการตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ทางอุตสาหกรรม เพื่อประกอบการอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ในทางอุตสาหกรรม
  3. ตรวจสอบการจัดการกากกัมมันตรังสีของสถานประกอบการทางอุตสาหกรรม
  4. ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ทางอุตสาหกรรม เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลการกำกับดูแลให้ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
  5. ตรวจสอบการเคลื่อนย้าย การขนส่งของวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ทางอุตสาหกรรม
  6. ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยด้านอุตสาหกรรม
  7. จัดทำและปรับปรุงคู่มือและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ในทางอุตสาหกรรม ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
  8. สนับสนุนข้อมูลและข้อคิดเห็นในด้านการตรวจสอบทางอุตสาหกรรม สำหรับการปฏิบัติตามพันธกรณี และในการจัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

 

แบบฟอร์มการตรวจสอบและประเมินตนเองสำหรับสถานประกอบการ (Self Assessment)

 

 

 ช่องทางติดต่อ

กลุ่มตรวจสอบวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ทางอุตสาหกรรม  กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
โทรศัพท์ 0 2562 0123 , 0 2596 7600 ต่อ 1604 , 1615 , 1621

 

 

 

 

Search