การตรวจสอบและ
กำกับดูแล

ด้านการตรวจสอบ

การตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี

กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี

ปส. มีภารกิจสำคัญประการหนึ่งคือ การตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งดำเนินการโดยกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี ทำหน้าที่ตรวจสอบและวิเคราะห์ความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ เครื่องกำเนิดรังสี กากกัมมันตรังสี และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว รวมถึงการเคลื่อนย้าย ขนส่ง และติดตามสถานะของวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ เครื่องกำเนิดรังสี และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และการพิทักษ์ควมปลอดภัยทางนิวเคลียร์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ โดยจะดำเนินการตรวจสอบให้สอดคล้องกับฐานข้อมูลกลางด้านนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุดต่อทั้งผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม

บทความทางนิวเคลียร์และรังสี

Infographic

เอกสารเผยแพร่อื่นๆ

รายงานผลการดำเนินการประจำปี พ.ศ. 2565
สรุปการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยด้วยตนเองสำหรับสถานประกอบการทางรังสี (Self Assessment) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565

ช่องทางการติดต่อ

กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เลขที่ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
E-mail : inspection@oap.go.th

Skip to content