รับฟังความคิดเห็น

รับฟังความเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย ร่างประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง แบบที่เกี่ยวกับการอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ….

ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย ร่างประกาศส […]

รับฟังความเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย ร่างประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง แบบที่เกี่ยวกับการอนุญาตก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. …. Read More »

รับฟังความเห็นร่างประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง แบบที่เกี่ยวกับการอนุญาตดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. ….

  ขอเชิญแสดงความเห็นร่างประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อส

รับฟังความเห็นร่างประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง แบบที่เกี่ยวกับการอนุญาตดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. …. Read More »

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงมาตรฐานเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัย ในการก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. ….

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงมาตรฐานเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัย ในการก่อสร้างสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และสถานที่ให้บริการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. …. Read More »

Skip to content