เครือข่ายความร่วมมือ

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA)

หนังสือการให้สัตยาบันข้อบัญญัติแห่งทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ พ.ศ. 2505
Agreement on the Privileges and Immunities of the IAEA 1962
โครงการความร่วมมือเชิงวิชาการของ IAEA

เครือข่ายความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ในเอเชีย (Asian Nuclear Safety Network : ANSN)

สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty)

หนังสืออนุมัติลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์

การประสานงานระหว่างประเทศ

ข่าวสาร


ติดต่อหน่วยงาน

กลุ่มความร่วมมือและประสานงานระหว่างประเทศ (กมป.)
เบอร์ตรง 0 2579 0547

E-mail : icop@oap.go.th , nlo@oap.go.th

Skip to content