สารบัญ

เจ้าหน้าที่กลุ่มความร่วมมือและประสานงานระหว่างประเทศ (กปท.)
customer service

เบอร์ตรง 0 2579 0547

อาคาร 4 ชั้น 1

หน.กปท. นายฐิติเดช ตุลารักษ์ โทร. 4104
นางสาวชัชวรรณ มั่นไทรทอง โทร. 4105
นางสาวชลริธร บุญประสพ โทร. 4105
นางสาวอัลวานีย์ โกสุมพันธ์ โทร. 4105
นางสาวปาณิศา เส็มสัน โทร. 4105
นายณภวรรธ หวังชูชอบ โทร. 4104
นางสาววิลาวัลย์ จารุจันทร์ โทร. 4104

อาคาร 4 ชั้น 2

นางเบญญา ราชภัณฑารักษ์ โทร. 4207
นายชเนศวร เติมวงศ์ โทร. 4206
นางสาวแทนชนก พูนชัย โทร. 4206
นางสาวภาวนา วิจิตตระกูล โทร. 4207

 

mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

earth globe

ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

  ข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศและ MOU ระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์

    ♦ OAP Bilateral and Multilateral Cooperation

  ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA) (website)

    ♦ หนังสือการให้สัตยาบันข้อบัญญัติแห่งทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

    ♦ พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ พ.ศ. 2505 

    ♦ Agreement on the Privileges and Immunities of the IAEA 1962 

♠  สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty) (website)

    ♦ หนังสืออนุมัติลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์   

 

group 1 การประสานงานระหว่างประเทศ

♠ รายชื่อผู้ประสานงานวิชาการกับต่างประเทศของประเทศไทย

♠ รายชื่อโครงการความร่วมมือทางวิชาการระดับภูมิภาคและผู้ประสานงานโครงการ (Ongoing Regional Project) 

    ♦ 2012-2013

    ♦ 2014-2015

    ♦ 2016-2017

application form  แบบฟอร์ม

♠ แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทาง ส่ง กปท.

    กรณีเดินทางไปประชุม

    ♦ บันทึกข้อความแบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปประชุม ณ ต่างประเทศ

    แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปประชุม/ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ของ อว.

    ♦ รายงานกำหนดกาารเดินทางไปราชการต่างประเทศ  (ส่งก่อนเดินทาง)

    กรณีเดินทางไปฝึกอบรม

    ♦ บันทึกข้อความแบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ

    ♦ แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปประชุม/ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ของ อว.  (กรณีที่ต้องเสนอเรื่องไปกระทรวงเพื่อทำ Passport, Visa)

    ♦ แบบพิมพ์ทุน 1 (กรณีเข้าร่วมการฝึกอบรมภายใต้ IAEA-TC; INT, RAS, THA, Fellowship, Scientific Visit)

    ♦ รายงานกำหนดกาารเดินทางไปราชการต่างประเทศ  (ส่งก่อนเดินทาง)

    ♦ สัญญาอนุญาตฯ สำหรับเขียนด้วยลายมือ 

    ♦ หนังสือสัญญาอนุญาต สำหรับ พิมพ์ 

    ♦ หนังสือสัญญาค้ำประกัน

♠ แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปต่างประเทศ

(ขอให้ส่งภายใน 7 วัน หลังจากรายงานตัวเข้าปฎิบัติราชการตามเดิม กรณีมีเอกสารเพิ่มเติม เช่น รายงานเป็นรูปเล่ม ให้จัดส่งภายใน 1 เดือน หลังจากรายงานตัวเข้าปฎิบัติราชการตามเดิม)     

     ♦ แบบฟอร์มรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา การศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ (ICOP 1)

     ♦ แบบฟอร์มแผนงานการนำความรู้จากการประชุม/อบรม ไปใช้ประโยชน์ (ICOP2)

     ♦ แบบพิมพ์ทุน 8 (กรณีเข้าร่วมการฝึกอบรมภายใต้ IAEA-TC; INT, RAS, THA, Fellowship, Scientific Visit)

♠ เอกสารเพิ่มเติมสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ (เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ IAEA)

♠ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

     ♦ ประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา (VISA)

     ♦ อัตราเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าเครื่องแต่งตัว เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

     ♦ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย

google drive เอกสารที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศอื่นๆ

books stack of three   คู่มือ

       ♦ แนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานของผู้ที่ไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

       ♦ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560

       ♦ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553) 

Attachments:
Download this file (กัมพูชา1.PDF)กัมพูชา1.PDF[ ]546 kB
Download this file (กัมพูชา2.PDF)กัมพูชา2.PDF[ ]1275 kB
Download this file (กัมพูชา3.PDF)กัมพูชา3.PDF[ ]949 kB
Download this file (กัมพูชา4.PDF)กัมพูชา4.PDF[ ]12288 kB
Download this file (กัมพูชา5.PDF)กัมพูชา5.PDF[ ]2551 kB
Download this file (กัมพูชา6.PDF)กัมพูชา6.PDF[ ]2814 kB
Download this file (กัมพูชา7.PDF)กัมพูชา7.PDF[ ]874 kB
Download this file (กัมพูชา8.PDF)กัมพูชา8.PDF[ ]6503 kB
Download this file (กัมพูชา9.PDF)กัมพูชา9.PDF[ ]13898 kB
Download this file (ความร่วมมือระหว่างประเทศปี 2558.1.PDF)ความร่วมมือระหว่างประเทศปี 2558.1.PDF[ ]5305 kB
Download this file (ความร่วมมือระหว่างประเทศปี 2558.10.PDF)ความร่วมมือระหว่างประเทศปี 2558.10.PDF[ ]3149 kB
Download this file (ความร่วมมือระหว่างประเทศปี 2558.11.PDF)ความร่วมมือระหว่างประเทศปี 2558.11.PDF[ ]6324 kB
Download this file (ความร่วมมือระหว่างประเทศปี 2558.12.PDF)ความร่วมมือระหว่างประเทศปี 2558.12.PDF[ ]11107 kB
Download this file (ความร่วมมือระหว่างประเทศปี 2558.13.PDF)ความร่วมมือระหว่างประเทศปี 2558.13.PDF[ ]1338 kB
Download this file (ความร่วมมือระหว่างประเทศปี 2558.2.PDF)ความร่วมมือระหว่างประเทศปี 2558.2.PDF[ ]8484 kB
Download this file (ความร่วมมือระหว่างประเทศปี 2558.3.PDF)ความร่วมมือระหว่างประเทศปี 2558.3.PDF[ ]14131 kB
Download this file (ความร่วมมือระหว่างประเทศปี 2558.4.PDF)ความร่วมมือระหว่างประเทศปี 2558.4.PDF[ ]14966 kB
Download this file (ความร่วมมือระหว่างประเทศปี 2558.5.PDF)ความร่วมมือระหว่างประเทศปี 2558.5.PDF[ ]8291 kB
Download this file (ความร่วมมือระหว่างประเทศปี 2558.6.PDF)ความร่วมมือระหว่างประเทศปี 2558.6.PDF[ ]591 kB
Download this file (ความร่วมมือระหว่างประเทศปี 2558.7.PDF)ความร่วมมือระหว่างประเทศปี 2558.7.PDF[ ]832 kB
Download this file (ความร่วมมือระหว่างประเทศปี 2558.8.PDF)ความร่วมมือระหว่างประเทศปี 2558.8.PDF[ ]8453 kB
Download this file (ความร่วมมือระหว่างประเทศปี 2558.9.PDF)ความร่วมมือระหว่างประเทศปี 2558.9.PDF[ ]1321 kB
Download this file (คาซัคสถาน1.PDF)คาซัคสถาน1.PDF[ ]1428 kB
Download this file (คาซัคสถาน2.PDF)คาซัคสถาน2.PDF[ ]1494 kB
Download this file (คาซัคสถาน4.PDF)คาซัคสถาน4.PDF[ ]5052 kB
Download this file (จีน1.PDF)จีน1.PDF[ ]2698 kB
Download this file (จีน11.PDF)จีน11.PDF[ ]7869 kB
Download this file (จีน2.PDF)จีน2.PDF[ ]2222 kB
Download this file (จีน3.PDF)จีน3.PDF[ ]2622 kB
Download this file (จีน4.PDF)จีน4.PDF[ ]6744 kB
Download this file (จีน5.PDF)จีน5.PDF[ ]5206 kB
Download this file (จีน6.PDF)จีน6.PDF[ ]2027 kB
Download this file (จีน7.PDF)จีน7.PDF[ ]3289 kB
Download this file (จีน8.PDF)จีน8.PDF[ ]2175 kB
Download this file (จีน9.PDF)จีน9.PDF[ ]1341 kB
Download this file (ญี่ปุ่น1.PDF)ญี่ปุ่น1.PDF[ ]9162 kB
Download this file (ญี่ปุ่น10.PDF)ญี่ปุ่น10.PDF[ ]1188 kB
Download this file (ญี่ปุ่น2.PDF)ญี่ปุ่น2.PDF[ ]16002 kB
Download this file (ญี่ปุ่น3.PDF)ญี่ปุ่น3.PDF[ ]2390 kB
Download this file (ญี่ปุ่น5.PDF)ญี่ปุ่น5.PDF[ ]3221 kB
Download this file (ญี่ปุ่น6.PDF)ญี่ปุ่น6.PDF[ ]1183 kB
Download this file (ญี่ปุ่น7.PDF)ญี่ปุ่น7.PDF[ ]1736 kB
Download this file (ญี่ปุ่น8.PDF)ญี่ปุ่น8.PDF[ ]959 kB
Download this file (ญี่ปุ่น9.PDF)ญี่ปุ่น9.PDF[ ]567 kB
Download this file (ตุรกี1.PDF)ตุรกี1.PDF[ ]11083 kB
Download this file (ปากีสถาน1.PDF)ปากีสถาน1.PDF[ ]11734 kB
Download this file (ปากีสถาน2.PDF)ปากีสถาน2.PDF[ ]819 kB
Download this file (ปากีสถาน3.PDF)ปากีสถาน3.PDF[ ]4475 kB
Download this file (ปากีสถาน4.PDF)ปากีสถาน4.PDF[ ]3135 kB
Download this file (ฝรั่งเศส1.PDF)ฝรั่งเศส1.PDF[ ]1799 kB
Download this file (ฝรั่งเศส2.PDF)ฝรั่งเศส2.PDF[ ]5656 kB
Download this file (ฝรั่งเศส3.PDF)ฝรั่งเศส3.PDF[ ]8464 kB
Download this file (มาเลเซีย1.PDF)มาเลเซีย1.PDF[ ]10866 kB
Download this file (มาเลเซีย2.PDF)มาเลเซีย2.PDF[ ]10276 kB
Download this file (รัสเซีย1.PDF)รัสเซีย1.PDF[ ]5350 kB
Download this file (รัสเซีย10.PDF)รัสเซีย10.PDF[ ]5642 kB
Download this file (รัสเซีย13.PDF)รัสเซีย13.PDF[ ]2619 kB
Download this file (รัสเซีย14.PDF)รัสเซีย14.PDF[ ]19695 kB
Download this file (รัสเซีย15.PDF)รัสเซีย15.PDF[ ]12348 kB
Download this file (รัสเซีย16.PDF)รัสเซีย16.PDF[ ]5748 kB
Download this file (รัสเซีย17.PDF)รัสเซีย17.PDF[ ]13950 kB
Download this file (รัสเซีย18.PDF)รัสเซีย18.PDF[ ]17356 kB
Download this file (รัสเซีย19.PDF)รัสเซีย19.PDF[ ]15770 kB
Download this file (รัสเซีย2.PDF)รัสเซีย2.PDF[ ]5609 kB
Download this file (รัสเซีย20.PDF)รัสเซีย20.PDF[ ]2813 kB
Download this file (รัสเซีย21.PDF)รัสเซีย21.PDF[ ]3890 kB
Download this file (รัสเซีย22.PDF)รัสเซีย22.PDF[ ]1374 kB
Download this file (รัสเซีย23.PDF)รัสเซีย23.PDF[ ]7686 kB
Download this file (รัสเซีย24.PDF)รัสเซีย24.PDF[ ]2291 kB
Download this file (รัสเซีย25.PDF)รัสเซีย25.PDF[ ]11649 kB
Download this file (รัสเซีย26.PDF)รัสเซีย26.PDF[ ]9510 kB
Download this file (รัสเซีย27.PDF)รัสเซีย27.PDF[ ]7264 kB
Download this file (รัสเซีย28.PDF)รัสเซีย28.PDF[ ]10128 kB
Download this file (รัสเซีย29.PDF)รัสเซีย29.PDF[ ]8018 kB
Download this file (รัสเซีย3.PDF)รัสเซีย3.PDF[ ]12054 kB
Download this file (รัสเซีย30.PDF)รัสเซีย30.PDF[ ]7677 kB
Download this file (รัสเซีย31.PDF)รัสเซีย31.PDF[ ]9301 kB
Download this file (รัสเซีย4.PDF)รัสเซีย4.PDF[ ]9488 kB
Download this file (รัสเซีย5.PDF)รัสเซีย5.PDF[ ]12453 kB
Download this file (รัสเซีย6.PDF)รัสเซีย6.PDF[ ]2751 kB
Download this file (รัสเซีย7.PDF)รัสเซีย7.PDF[ ]864 kB
Download this file (รัสเซีย8.PDF)รัสเซีย8.PDF[ ]2217 kB
Download this file (รัสเซีย9.PDF)รัสเซีย9.PDF[ ]10885 kB
Download this file (ลาว1.PDF)ลาว1.PDF[ ]5676 kB
Download this file (ลาว10.PDF)ลาว10.PDF[ ]1964 kB
Download this file (ลาว11.PDF)ลาว11.PDF[ ]7939 kB
Download this file (ลาว12.PDF)ลาว12.PDF[ ]2204 kB
Download this file (ลาว13.PDF)ลาว13.PDF[ ]18331 kB
Download this file (ลาว14.PDF)ลาว14.PDF[ ]4600 kB
Download this file (ลาว15.PDF)ลาว15.PDF[ ]4079 kB
Download this file (ลาว2.PDF)ลาว2.PDF[ ]4485 kB
Download this file (ลาว3.PDF)ลาว3.PDF[ ]6588 kB
Download this file (ลาว4.PDF)ลาว4.PDF[ ]1668 kB
Download this file (ลาว5.PDF)ลาว5.PDF[ ]4137 kB
Download this file (ลาว6.PDF)ลาว6.PDF[ ]1538 kB
Download this file (ลาว7.PDF)ลาว7.PDF[ ]14123 kB
Download this file (ลาว8.PDF)ลาว8.PDF[ ]1383 kB
Download this file (ลาว9.PDF)ลาว9.PDF[ ]1125 kB
Download this file (ลิทัวเนีย1.PDF)ลิทัวเนีย1.PDF[ ]9187 kB
Download this file (ศรัลังกา1.PDF)ศรัลังกา1.PDF[ ]7885 kB
Download this file (ศรัลังกา2.PDF)ศรัลังกา2.PDF[ ]6512 kB
Download this file (ศรัลังกา3.PDF)ศรัลังกา3.PDF[ ]5930 kB
Download this file (ศรัลังกา4.PDF)ศรัลังกา4.PDF[ ]10138 kB
Download this file (ศรัลังกา5.PDF)ศรัลังกา5.PDF[ ]1618 kB
Download this file (ศรัลังกา6.PDF)ศรัลังกา6.PDF[ ]7745 kB
Download this file (สวิสเซอร์แลนด์1.PDF)สวิสเซอร์แลนด์1.PDF[ ]8104 kB
Download this file (สวีเดน1.PDF)สวีเดน1.PDF[ ]679 kB
Download this file (สวีเดน2.PDF)สวีเดน2.PDF[ ]1719 kB
Download this file (สวีเดน3.PDF)สวีเดน3.PDF[ ]1736 kB
Download this file (สวีเดน4.PDF)สวีเดน4.PDF[ ]9125 kB
Download this file (สวีเดน5.PDF)สวีเดน5.PDF[ ]12569 kB
Download this file (สวีเดน6.PDF)สวีเดน6.PDF[ ]2732 kB
Download this file (สวีเดน7.PDF)สวีเดน7.PDF[ ]8947 kB
Download this file (สวีเดน8.PDF)สวีเดน8.PDF[ ]4034 kB
Download this file (สวีเดน9.PDF)สวีเดน9.PDF[ ]8523 kB
Download this file (สหรัฐ1.PDF)สหรัฐ1.PDF[ ]2300 kB
Download this file (สหรัฐ10.PDF)สหรัฐ10.PDF[ ]7518 kB
Download this file (สหรัฐ11.PDF)สหรัฐ11.PDF[ ]10329 kB
Download this file (สหรัฐ12.PDF)สหรัฐ12.PDF[ ]6664 kB
Download this file (สหรัฐ13.PDF)สหรัฐ13.PDF[ ]3885 kB
Download this file (สหรัฐ14.PDF)สหรัฐ14.PDF[ ]2945 kB
Download this file (สหรัฐ16.PDF)สหรัฐ16.PDF[ ]14278 kB
Download this file (สหรัฐ17.PDF)สหรัฐ17.PDF[ ]9738 kB
Download this file (สหรัฐ18.PDF)สหรัฐ18.PDF[ ]6240 kB
Download this file (สหรัฐ19.PDF)สหรัฐ19.PDF[ ]1663 kB
Download this file (สหรัฐ2.PDF)สหรัฐ2.PDF[ ]5379 kB
Download this file (สหรัฐ20.PDF)สหรัฐ20.PDF[ ]6274 kB
Download this file (สหรัฐ3.PDF)สหรัฐ3.PDF[ ]1918 kB
Download this file (สหรัฐ4.PDF)สหรัฐ4.PDF[ ]2974 kB
Download this file (สหรัฐ5.PDF)สหรัฐ5.PDF[ ]505 kB
Download this file (สหรัฐ6.PDF)สหรัฐ6.PDF[ ]3917 kB
Download this file (สหรัฐ7.PDF)สหรัฐ7.PDF[ ]8485 kB
Download this file (สหรัฐ8.PDF)สหรัฐ8.PDF[ ]1624 kB
Download this file (สหรัฐ9.PDF)สหรัฐ9.PDF[ ]1102 kB
Download this file (สิงคโปร์1-ผสาน.pdf)สิงคโปร์1-ผสาน.pdf[ ]19526 kB
Download this file (ออสเตรเลีย1.PDF)ออสเตรเลีย1.PDF[ ]2661 kB
Download this file (ออสเตรเลีย2.PDF)ออสเตรเลีย2.PDF[ ]12379 kB
Download this file (ออสเตรเลีย3.PDF)ออสเตรเลีย3.PDF[ ]1690 kB
Download this file (อาเจนตินา1.PDF)อาเจนตินา1.PDF[ ]3553 kB
Download this file (อาเจนตินา10.PDF)อาเจนตินา10.PDF[ ]391 kB
Download this file (อาเจนตินา11.PDF)อาเจนตินา11.PDF[ ]2250 kB
Download this file (อาเจนตินา12.PDF)อาเจนตินา12.PDF[ ]13449 kB
Download this file (อาเจนตินา13.PDF)อาเจนตินา13.PDF[ ]19785 kB
Download this file (อาเจนตินา14.PDF)อาเจนตินา14.PDF[ ]2755 kB
Download this file (อาเจนตินา15.PDF)อาเจนตินา15.PDF[ ]3989 kB
Download this file (อาเจนตินา16.PDF)อาเจนตินา16.PDF[ ]1516 kB
Download this file (อาเจนตินา17.PDF)อาเจนตินา17.PDF[ ]2063 kB
Download this file (อาเจนตินา18.PDF)อาเจนตินา18.PDF[ ]647 kB
Download this file (อาเจนตินา19.PDF)อาเจนตินา19.PDF[ ]977 kB
Download this file (อาเจนตินา2.PDF)อาเจนตินา2.PDF[ ]8256 kB
Download this file (อาเจนตินา20.PDF)อาเจนตินา20.PDF[ ]2203 kB
Download this file (อาเจนตินา21.PDF)อาเจนตินา21.PDF[ ]2885 kB
Download this file (อาเจนตินา22.PDF)อาเจนตินา22.PDF[ ]1507 kB
Download this file (อาเจนตินา23.PDF)อาเจนตินา23.PDF[ ]2072 kB
Download this file (อาเจนตินา24.PDF)อาเจนตินา24.PDF[ ]2376 kB
Download this file (อาเจนตินา25.PDF)อาเจนตินา25.PDF[ ]1059 kB
Download this file (อาเจนตินา26.PDF)อาเจนตินา26.PDF[ ]818 kB
Download this file (อาเจนตินา27.PDF)อาเจนตินา27.PDF[ ]2080 kB
Download this file (อาเจนตินา28.PDF)อาเจนตินา28.PDF[ ]5977 kB
Download this file (อาเจนตินา3.PDF)อาเจนตินา3.PDF[ ]20411 kB
Download this file (อาเจนตินา4.PDF)อาเจนตินา4.PDF[ ]4100 kB
Download this file (อาเจนตินา5.PDF)อาเจนตินา5.PDF[ ]18416 kB
Download this file (อาเจนตินา6.PDF)อาเจนตินา6.PDF[ ]10907 kB
Download this file (อาเจนตินา7.PDF)อาเจนตินา7.PDF[ ]3922 kB
Download this file (อาเจนตินา8.PDF)อาเจนตินา8.PDF[ ]2072 kB
Download this file (อาเจนตินา9.PDF)อาเจนตินา9.PDF[ ]634 kB
Download this file (อิตาลี1.PDF)อิตาลี1.PDF[ ]2501 kB
Download this file (อินเดีย1.PDF)อินเดีย1.PDF[ ]3581 kB
Download this file (อินเดีย2.PDF)อินเดีย2.PDF[ ]15695 kB
Download this file (อินเดีย3.PDF)อินเดีย3.PDF[ ]9746 kB
Download this file (อินเดีย4.PDF)อินเดีย4.PDF[ ]6590 kB
Download this file (อินเดีย5.PDF)อินเดีย5.PDF[ ]6340 kB
Download this file (อินเดีย6.PDF)อินเดีย6.PDF[ ]5912 kB
Download this file (อินเดีย7.PDF)อินเดีย7.PDF[ ]7801 kB
Download this file (อินเดีย8.PDF)อินเดีย8.PDF[ ]7722 kB
Download this file (อินโดนีเซีย1.PDF)อินโดนีเซีย1.PDF[ ]5323 kB
Download this file (อินโดนีเซีย2.PDF)อินโดนีเซีย2.PDF[ ]8824 kB
Download this file (อิสราเอล1.PDF)อิสราเอล1.PDF[ ]8731 kB
Download this file (อิสราเอล2.PDF)อิสราเอล2.PDF[ ]8447 kB
Download this file (อิหร่าน1.PDF)อิหร่าน1.PDF[ ]3902 kB
Download this file (อิหร่าน10.PDF)อิหร่าน10.PDF[ ]9778 kB
Download this file (อิหร่าน11.PDF)อิหร่าน11.PDF[ ]7921 kB
Download this file (อิหร่าน12.PDF)อิหร่าน12.PDF[ ]5079 kB
Download this file (อิหร่าน2.PDF)อิหร่าน2.PDF[ ]2057 kB
Download this file (อิหร่าน3.PDF)อิหร่าน3.PDF[ ]11095 kB
Download this file (อิหร่าน4.PDF)อิหร่าน4.PDF[ ]3508 kB
Download this file (อิหร่าน5.PDF)อิหร่าน5.PDF[ ]6147 kB
Download this file (อิหร่าน6.PDF)อิหร่าน6.PDF[ ]2588 kB
Download this file (อิหร่าน7.PDF)อิหร่าน7.PDF[ ]3627 kB
Download this file (อิหร่าน8.PDF)อิหร่าน8.PDF[ ]3465 kB
Download this file (อิหร่าน9.PDF)อิหร่าน9.PDF[ ]16972 kB
Download this file (ฮังการี1.PDF)ฮังการี1.PDF[ ]694 kB
Download this file (ฮังการี2.PDF)ฮังการี2.PDF[ ]531 kB
Download this file (ฮังการี3.PDF)ฮังการี3.PDF[ ]1270 kB
Download this file (ฮังการี4.PDF)ฮังการี4.PDF[ ]4955 kB
Download this file (ฮังการี5.PDF)ฮังการี5.PDF[ ]5322 kB
Download this file (ฮังการี6.PDF)ฮังการี6.PDF[ ]4933 kB
Download this file (ฮังการี7.PDF)ฮังการี7.PDF[ ]4153 kB
Download this file (ฮังการี8.PDF)ฮังการี8.PDF[ ]4604 kB
Download this file (เกาหลี(G2G)1.PDF)เกาหลี(G2G)1.PDF[ ]3995 kB
Download this file (เกาหลี(G2G)10.PDF)เกาหลี(G2G)10.PDF[ ]4123 kB
Download this file (เกาหลี(G2G)11.PDF)เกาหลี(G2G)11.PDF[ ]1894 kB
Download this file (เกาหลี(G2G)12.PDF)เกาหลี(G2G)12.PDF[ ]2760 kB
Download this file (เกาหลี(G2G)13.PDF)เกาหลี(G2G)13.PDF[ ]9151 kB
Download this file (เกาหลี(G2G)14.PDF)เกาหลี(G2G)14.PDF[ ]1132 kB
Download this file (เกาหลี(G2G)15.PDF)เกาหลี(G2G)15.PDF[ ]3660 kB
Download this file (เกาหลี(G2G)16.PDF)เกาหลี(G2G)16.PDF[ ]9767 kB
Download this file (เกาหลี(G2G)17.PDF)เกาหลี(G2G)17.PDF[ ]4321 kB
Download this file (เกาหลี(G2G)18.PDF)เกาหลี(G2G)18.PDF[ ]3958 kB
Download this file (เกาหลี(G2G)19.PDF)เกาหลี(G2G)19.PDF[ ]3086 kB
Download this file (เกาหลี(G2G)2.PDF)เกาหลี(G2G)2.PDF[ ]3571 kB
Download this file (เกาหลี(G2G)20.PDF)เกาหลี(G2G)20.PDF[ ]10965 kB
Download this file (เกาหลี(G2G)21.PDF)เกาหลี(G2G)21.PDF[ ]6635 kB
Download this file (เกาหลี(G2G)22.PDF)เกาหลี(G2G)22.PDF[ ]9086 kB
Download this file (เกาหลี(G2G)3.PDF)เกาหลี(G2G)3.PDF[ ]4464 kB
Download this file (เกาหลี(G2G)4.PDF)เกาหลี(G2G)4.PDF[ ]3425 kB
Download this file (เกาหลี(G2G)5.PDF)เกาหลี(G2G)5.PDF[ ]381 kB
Download this file (เกาหลี(G2G)6.PDF)เกาหลี(G2G)6.PDF[ ]2502 kB
Download this file (เกาหลี(G2G)7.PDF)เกาหลี(G2G)7.PDF[ ]1810 kB
Download this file (เกาหลี(G2G)8.PDF)เกาหลี(G2G)8.PDF[ ]2756 kB
Download this file (เกาหลี(G2G)9.PDF)เกาหลี(G2G)9.PDF[ ]378 kB
Download this file (เกาหลี1.PDF)เกาหลี1.PDF[ ]14719 kB
Download this file (เกาหลี3.PDF)เกาหลี3.PDF[ ]15626 kB
Download this file (เกาหลี4.PDF)เกาหลี4.PDF[ ]10001 kB
Download this file (เกาหลี5.PDF)เกาหลี5.PDF[ ]4135 kB
Download this file (เกาหลี6.PDF)เกาหลี6.PDF[ ]8067 kB
Download this file (เกาหลี7.PDF)เกาหลี7.PDF[ ]9619 kB
Download this file (เกาหลี8.PDF)เกาหลี8.PDF[ ]15390 kB
Download this file (เกาหลีทั่วไป ไม่ใช่ AEB1.PDF)เกาหลีทั่วไป ไม่ใช่ AEB1.PDF[ ]20108 kB
Download this file (เกาหลีทั่วไป ไม่ใช่ AEB5.PDF)เกาหลีทั่วไป ไม่ใช่ AEB5.PDF[ ]12845 kB
Download this file (เบลารุส1.PDF)เบลารุส1.PDF[ ]2794 kB
Download this file (เยอรมนี1.PDF)เยอรมนี1.PDF[ ]16235 kB
Download this file (เยอรมนี10.PDF)เยอรมนี10.PDF[ ]2146 kB
Download this file (เยอรมนี2.PDF)เยอรมนี2.PDF[ ]4068 kB
Download this file (เยอรมนี3.PDF)เยอรมนี3.PDF[ ]4638 kB
Download this file (เยอรมนี4.PDF)เยอรมนี4.PDF[ ]3740 kB
Download this file (เยอรมนี5.PDF)เยอรมนี5.PDF[ ]1492 kB
Download this file (เยอรมนี6.PDF)เยอรมนี6.PDF[ ]3500 kB
Download this file (เยอรมนี7.PDF)เยอรมนี7.PDF[ ]8345 kB
Download this file (เยอรมนี8.PDF)เยอรมนี8.PDF[ ]748 kB
Download this file (เยอรมนี9.PDF)เยอรมนี9.PDF[ ]1631 kB
Download this file (เวียดนาม1.PDF)เวียดนาม1.PDF[ ]1333 kB
Download this file (เวียดนาม2.PDF)เวียดนาม2.PDF[ ]8926 kB
Download this file (เวียดนาม3.PDF)เวียดนาม3.PDF[ ]7103 kB
Download this file (แคนาดา1.PDF)แคนาดา1.PDF[ ]3336 kB
Download this file (แคนาดา2.PDF)แคนาดา2.PDF[ ]2265 kB
Download this file (แคนาดา3.PDF)แคนาดา3.PDF[ ]2109 kB
Download this file (แคนาดา4.PDF)แคนาดา4.PDF[ ]2485 kB
Download this file (แคนาดา5.PDF)แคนาดา5.PDF[ ]2358 kB
Download this file (แคนาดา6.PDF)แคนาดา6.PDF[ ]4321 kB
Download this file (แคนาดา7.PDF)แคนาดา7.PDF[ ]2372 kB
Download this file (แคนาดา8.PDF)แคนาดา8.PDF[ ]2476 kB
Download this file (โปรแลนด์1.PDF)โปรแลนด์1.PDF[ ]1059 kB
Download this file (โปรแลนด์2.PDF)โปรแลนด์2.PDF[ ]5587 kB
Download this file (โรมาเนีย1.PDF)โรมาเนีย1.PDF[ ]3430 kB

Search