ข่าวประชาสัมพันธ์

ปส. ร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี จัดการฝึกอบรมและการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ระดับจังหวัด บูรณาการเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความพร้อมในการตอบสนองกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างยั่งยืน
1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15
Skip to content