สารบัญ

♦ คณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

      ♣ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566

 

♦ คณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

     ♣ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

      ♠ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564

                 • เอกสารประกอบการประชุม

       ♠ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

                 • เอกสารประกอบการประชุม

♦ คณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

     คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

      ครั้งที่ 3/2564 เมี่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564

              • เอกสารประกอบการประชุม

    ♠ ครั้งที่ 2/2564 เมือวันที่ 2 เมษายน 2564

                 • เอกสารประกอบการประชุม

    ♠ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

              • เอกสารประกอบการประชุม

    

  ♦ คณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

group คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

  ครั้งที่ 1/2563 (ประชุมผู้บริหาร ปส. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563)

 • เอกสารประกอบการประชุม

 • PPT นำเสนอ

 

♦ คณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

           ครั้งที่ 1/2562

             เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานเร่งรัดฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

             PPT นำเสนอ

       รายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ฉบับรับรอง

 

Search