พิมพ์

 แผนที่นำทาง ปส. พ.ศ. 2562 – 2568

เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ลปส.) ได้กำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนองค์กร โดยมุ่งเน้นการสานต่อนโยบายเดิมเพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง และสร้างสรรค์ภารกิจงานใหม่ควบคู่กัน เพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรให้มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ (SMART OAP) ที่มีการดำเนินงานโปร่งใส ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมีขีดสมรรถนะสูง มุ่งกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ตามหลักมาตรฐานสากล (3S) ได้แก่ ความปลอดภัย (Safety) ความมั่นคงปลอดภัย (Security) และการพิทักษ์ความปลอดภัย (Safeguards) ซึ่งมีเป้าหมายที่สำคัญ ที่จะต้องดำเนินการดังนี้

  1. ด้านความปลอดภัย (safety) มีการสร้างมาตรฐานการเตรียมความพร้อมระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของภูมิภาค การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการกำกับดูแล การกำกับดูแลเทคโนโลยีใหม่ และการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
  2. ด้านความมั่นคงปลอดภัย (security) มีความพร้อมในการเป็นศูนย์ความร่วมมือด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ มีระบบความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานรัฐ และระบบสนับสนุนการตัดสินใจในสถานการณ์ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัย
  3. ด้านการพิทักษ์ความปลอดภัย (safeguards) ได้รับการยอมรับจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA) ด้านการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เพิ่มศักยภาพภารกิจงานด้านการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และเป็นผู้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย ลปส

 

 

จากนโยบายที่ ลปส. ได้กำหนดไว้นั้น กยผ. ได้นำมาพิจารณาจำแนกและจัดหมวดหมู่ตามเป้าหมายและภารกิจงานที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน โดยสรุปตามช่วงระยะเวลา ลำดับการทำงานในแต่ละปี และกลไกภายในหน่วยงานที่จะต้องใช้ในการขับเคลื่อนเป้าหมายตามแผนที่นำทางดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จ โดยแบ่งออกเป็นประเด็นการดำเนินงานสำคัญ จำนวน 5 ประเภท ได้แก่

  1. การพัฒนาศักยภาพการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามหลักการ 3S และมาตรการการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ
  2. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนกระบวนการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยดำเนินการวิจัยทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางนิวเคลียร์และรังสีและพัฒนาระบบคุณภาพ
  4. การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทางด้านนิวเคลียร์และรังสี
  5. การดำเนินภารกิจพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

แผนที่นำทาง ปส

 

 

 

customer service   02-596 7600 ต่อ 4107 - 4110

                                                                                                                        

mail    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , policyplanning.oap@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

  ♦ คณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

group คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

   ครั้งที่ 1/2563 (ประชุมผู้บริหาร ปส. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563)

เอกสารประกอบการประชุม

 • PPT นำเสนอ

 

 

♦ คณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

           ครั้งที่ 1/2562

             เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานเร่งรัดฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

             PPT นำเสนอ

    รายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ฉบับรับรอง


 ♦ รายงานผลการเบิกจ่ายและการดำเนินงาน ประจำปี 2563 รายเดือน

new

• เดือนมิถุนายน 2563

       • เดือนพฤษภาคม 2563

       • เดือนเมษายน 2563

       เดือนมีนาคม 2563

เดือนกุมภาพันธ์ 2563

เดือนมกราคม 2563 (งบประมาณพลางก่อน ปี 2562)

เดือนธันวาคม 2562 (งบประมาณพลางก่อน ปี 2562)

เดือนพฤศจิกายน 2562 (งบประมาณพลางก่อน ปี 2562)

เดือนตุลาคม 2562 (งบประมาณพลางก่อน ปี 2562)

 

♦ รายงานผลการเบิกจ่ายและการดำเนินงาน ประจำปี 2562 รายเดือน

      • เดือนกันยายน 2562 

      • เดือนสิงหาคม 2562  

• เดือนกรกฏาคม 2562  

• เดือนมิถุนายน 2562 

• เดือนพฤษภาคม 2562 

เดือนเมษายน 2562   

เดือนมีนาคม 2562

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เดือนมกราคม 2562

เดือนธันวาคม 2561

เดือนพฤศจิกายน 2561

เดือนตุลาคม 2561 

 


 

  ♦ รายละเอียดการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 

clipboard  แบบฟอร์ม

• ฟอร์มตรวจสอบกิจกรรมปี 2563

 

manual หลักเกณฑ์และรายละเอียดต่างๆสำหรับประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2564

• มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

• หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายตามมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ปส.

•  แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุฯ หนังสือ กค (กวจ) 0405.2-ว334

•  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการพัสดุ เบี้ยประชุม และค่าวิทยากร ของ ปส.

•  ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 

 

 


 

  ♦ รายละเอียดการจัดทำคำของบประมาณ

หลักเกณฑ์ต่างๆ ของสำนักงบประมาณเพื่อใช้ประกอบการจัดทำคำของบประมาณ (ตาม Link นี้)

หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบลงทุน

clipboard แบบฟอร์ม

- แบบฟอร์มเสนอโครงการปี 2565 (Full Version 1.1)


 

การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2564 - 2568

   - เอกสารประกอบการประชุมทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปส. พ.ศ. 2564 - 2568

   - ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการแต่ละยุทธศาสตร์ (updated 24/07/262) 

   - แบบฟอร์ม 


  ♦ เอกสารการประชุมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

           - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบติดตามประเมินผลประจำกระทรวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (23 พฤศจิกายน 2561)

           - การประชุมทบทวนตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (27 ธันวาคม 2561)

           - การตรวจราชการโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (14 มีนาคม 2562)

           - การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงานโครงการและตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (6 พฤศจิกายน 2562)