พิมพ์

  


♦ คณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

      ♣ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566

 

♦ คณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

     ♣ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

      ♠ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564

                 • เอกสารประกอบการประชุม

       ♠ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

                 • เอกสารประกอบการประชุม

♦ คณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

     คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

      ครั้งที่ 3/2564 เมี่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564

              • เอกสารประกอบการประชุม

    ♠ ครั้งที่ 2/2564 เมือวันที่ 2 เมษายน 2564

                 • เอกสารประกอบการประชุม

    ♠ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

              • เอกสารประกอบการประชุม

    

  ♦ คณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

group คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

  ครั้งที่ 1/2563 (ประชุมผู้บริหาร ปส. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563)

 • เอกสารประกอบการประชุม

 • PPT นำเสนอ

 

♦ คณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

           ครั้งที่ 1/2562

             เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานเร่งรัดฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

             PPT นำเสนอ

       รายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ฉบับรับรอง

 


 clipboard  ♦ แบบฟอร์ม

♠  แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

 

education

   ♦ รายงานผลการเบิกจ่ายและดำเนินงาน ประจำปี 2565 รายไตรมาส
   new.gif   • ไตรมาส 4/2565 (กรกฎาคม - กันยายน 2565) 

             • ไตรมาส 3/2565 (เมษายน - มิถุนายน 2565)

             • ไตรมาส 2/2565 (มกราคม - มีนาคม 2565) 

               • ไตรมาส 1/2565 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)  

              

 education  ♦ รายงานผลการเบิกจ่ายและดำเนินงาน ประจำปี 2564 รายไตรมาส  

               •  ไตรมาส 4/ 2564 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)

               • ไตรมาส 3/2564 (เมษายน - มิถุนายน 2564)

               • ไตรมาส 2/2564 (มกราคม - มีนาคม 2564)

               • ไตรมาส 1/2564 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)

 

education  ♦ รายงานผลการเบิกจ่ายและการดำเนินงาน ประจำปี 2563 รายเดือน

            • เดือนกันยายน 2563

               • เดือนสิงหาคม 2563

               • เดือนกรกฎาคม 2563

               • เดือนมิถุนายน 2563

       • เดือนพฤษภาคม 2563

       • เดือนเมษายน 2563

       เดือนมีนาคม 2563

เดือนกุมภาพันธ์ 2563

เดือนมกราคม 2563 (งบประมาณพลางก่อน ปี 2562)

เดือนธันวาคม 2562 (งบประมาณพลางก่อน ปี 2562)

เดือนพฤศจิกายน 2562 (งบประมาณพลางก่อน ปี 2562)

เดือนตุลาคม 2562 (งบประมาณพลางก่อน ปี 2562)

 

education  ♦ รายงานผลการเบิกจ่ายและการดำเนินงาน ประจำปี 2562 รายเดือน

      • เดือนกันยายน 2562 

      • เดือนสิงหาคม 2562  

• เดือนกรกฏาคม 2562  

• เดือนมิถุนายน 2562 

• เดือนพฤษภาคม 2562 

เดือนเมษายน 2562   

เดือนมีนาคม 2562

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เดือนมกราคม 2562

เดือนธันวาคม 2561

เดือนพฤศจิกายน 2561

เดือนตุลาคม 2561 

 


  ♦ รายละเอียดการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 

manual หลักเกณฑ์และรายละเอียดต่างๆสำหรับประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2564

• มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

• หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายตามมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ปส.

•  แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุฯ หนังสือ กค (กวจ) 0405.2-ว334

•  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการพัสดุ เบี้ยประชุม และค่าวิทยากร ของ ปส.

•  ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 


  ♦ รายละเอียดการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

calendar 1  ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

clipboard  แบบฟอร์ม 

- แบบฟอร์มเสนอโครงการปี 2567 (Full Version 2.1) 

- คู่มือการใช้งานแบบฟอร์มเสนอโครงการ ปี 2567 สำหรับ Full Version 2.1

                   - แบบฟอร์ม TOR

                   - แบบฟอร์ม ปร. 4-6 (สิ่งก่อสร้าง)


manual
  หลักเกณฑ์และรายละเอียดต่างๆสำหรับประกอบการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2567

หลักเกณฑ์ต่างๆ ของสำนักงบประมาณเพื่อใช้ประกอบการจัดทำคำของบประมาณ (ตาม Link นี้)

 หลักเกณฑ์การจัดทำคำของบลงทุน

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อเสนองบประมาณ ประจำปีพ.ศ. 2567

หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการ

open book  แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
open book  ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

   นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 


การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 


  ♦ เอกสารการประชุมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

           - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบติดตามประเมินผลประจำกระทรวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (23 พฤศจิกายน 2561)

           - การประชุมทบทวนตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (27 ธันวาคม 2561)

           - การตรวจราชการโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสีของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (14 มีนาคม 2562)

           - การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงานโครงการและตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (6 พฤศจิกายน 2562)

 

customer service           02-596 7600 ต่อ 4107 - 4110

 

mail

           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , [email protected]This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.