แผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ (2560 - 2569)

push pin  นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ.2560 - 2569
push pin  แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 

education  รายงาน

clipboard

 แบบฟอร์ม

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนปฏิบัติการดิจิทัล

การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน-โครงการที่สำคัญ

ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ

เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ปี 2562

       • เอกสารประกอบการชี้แจง แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

รายงานฉบับสมบูรณ์การดำเนินงานโครงการ

       • รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2555 - 2559

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

อื่นๆ

 

 

 

 

customer service     02-596 7600 ต่อ 4107 - 4110 

 

mail   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , policyplanning.oap@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Search