แผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ (2560 - 2569)

push pin  นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ พ.ศ. 2560 - 2569   แผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564   

     

  educationรายงาน

 new  09 report national f1                                                           10 report evaluation national f1

clipboard

 แบบฟอร์ม

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
 
newแผนปฏิบัติราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568)    ตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568)  
10 report workshop  11 servey 64 68

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

new      0 ปกหน้า แผนปฏิบัติราชการปี 2564

แผนปฏิบัติการดิจิทัล

การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน-โครงการที่สำคัญ

ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ

new 06 action plan KPI 63

เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ปี 2562

       • เอกสารประกอบการชี้แจง แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

รายงานฉบับสมบูรณ์การดำเนินงานโครงการ

       • รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2555 - 2559

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

new  08 evaluation 62    07 budget 58 62 

อื่นๆ

new14 evaluation   13 project    12 research budget  11 Budget Com 

 

 

 

 

customer service     02-596 7600 ต่อ 4107 - 4110 

 

mail   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , policyplanning.oap@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Search