สารบัญ

 แผนที่นำทาง ปส. พ.ศ. 2562 – 2568

เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ลปส.) ได้กำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนองค์กร โดยมุ่งเน้นการสานต่อนโยบายเดิมเพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง และสร้างสรรค์ภารกิจงานใหม่ควบคู่กัน เพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรให้มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ (SMART OAP) ที่มีการดำเนินงานโปร่งใส ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมีขีดสมรรถนะสูง มุ่งกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ตามหลักมาตรฐานสากล (3S) ได้แก่ ความปลอดภัย (Safety) ความมั่นคงปลอดภัย (Security) และการพิทักษ์ความปลอดภัย (Safeguards) ซึ่งมีเป้าหมายที่สำคัญ ที่จะต้องดำเนินการดังนี้

  1. ด้านความปลอดภัย (safety) มีการสร้างมาตรฐานการเตรียมความพร้อมระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของภูมิภาค การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการกำกับดูแล การกำกับดูแลเทคโนโลยีใหม่ และการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
  2. ด้านความมั่นคงปลอดภัย (security) มีความพร้อมในการเป็นศูนย์ความร่วมมือด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ มีระบบความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานรัฐ และระบบสนับสนุนการตัดสินใจในสถานการณ์ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัย
  3. ด้านการพิทักษ์ความปลอดภัย (safeguards) ได้รับการยอมรับจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA) ด้านการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เพิ่มศักยภาพภารกิจงานด้านการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และเป็นผู้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย ลปส

 

 

จากนโยบายที่ ลปส. ได้กำหนดไว้นั้น กยผ. ได้นำมาพิจารณาจำแนกและจัดหมวดหมู่ตามเป้าหมายและภารกิจงานที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน โดยสรุปตามช่วงระยะเวลา ลำดับการทำงานในแต่ละปี และกลไกภายในหน่วยงานที่จะต้องใช้ในการขับเคลื่อนเป้าหมายตามแผนที่นำทางดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จ โดยแบ่งออกเป็นประเด็นการดำเนินงานสำคัญ จำนวน 5 ประเภท ได้แก่

  1. การพัฒนาศักยภาพการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามหลักการ 3S และมาตรการการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ
  2. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนกระบวนการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยดำเนินการวิจัยทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางนิวเคลียร์และรังสีและพัฒนาระบบคุณภาพ
  4. การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทางด้านนิวเคลียร์และรังสี
  5. การดำเนินภารกิจพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

แผนที่นำทาง ปส

  

Search